Reklaami nõuded2018-06-27T09:39:08+03:00

Reklaamivõimalused veebilehel Karjaar.ee:

  • Karjäär.ee ´s reklaamides on tellitud reklaam automaatselt ka Puidubaas.ee keskkonnas !
  • Karjäär.ee ´s reklaamides on tellitud reklaam nähtav tuhandetele ettevõtetele ja klientidele !
  • Karjäär.ee ´s reklaamides esitletakse reklaamitavat ettevõtet erinevates sotsiaalmeedia kanalites !
  • Reklaampind ei vaheldu teiste klientide reklaamidega!
  • Minefox OÜ (Karjäär.ee) jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele. Reklaam ei tohi olla eksitav ja banner ei tohiks imiteerida dialoogiaknaid, veateateid ning interaktiivsust simuleerivaid elemente — s.h. rippmenüüsid, otsingulahtreid jms. juhul, kui bannerile tegelikult antud funktsionaalsusi lisatud pole. Minefox OÜ (Karjäär.ee) ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad Minefox OÜ (Karjäär.ee) ärihuve. Minefox OÜ (Karjäär.ee) jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud. Samuti kinnitab reklaami tellija, et reklaam vastab Eesti Vabariigi seadustele, selle vastu eksimise korral kannab kõik kaasnevad kulud reklaami tellija. Minefox OÜ ´l (Karjäär.ee) on õigus eemaldada oma keskkonnast mistahes kasutajaid ja/või kasutajafunktsionaalsust kahjustav või häiriv reklaam.
  • Pretensioonid ilmunud reklaamide kohta tuleb esitada kirjalikult 5 tööpäeva jooksul alates reklaami ilmumisest Minefox OÜ (Karjäär.ee) e-posti aadressile: info@karjaar.ee . Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.
  • Reklaami eest tasumisele kuuluva arve tasumise tähtaeg on 7 päeva alates arve väljastamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Arve õigeaegselt tasumata jätmisel on Minefox OÜ ´l (Karjäär.ee) õigus arvestada viivist 0,5% päevas.
Go to Top